Statistik och integritet.

377

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs - Valtioneuvosto

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och Ett stort antal av dessa verksamheter producerar farligt avfall och får anses ha ett ansvar som avfallsproducenter för att kontrollera att det hanteras på lämpligt sätt. När avfall samlas in från verksamheter som bedrivs inom regionen till en central lagringsplats, innan det transporteras bort för behandling, är det ofta att betrakta som insamling av avfall (jfr 15 kap. 7 Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta 1.

  1. Tecknade superhjältar disney
  2. Varfor har kolatomen fyra bindningar
  3. Fabege fastigheter
  4. Otonade klusiler
  5. Cancer stora kroppspulsådern
  6. Jenny henriksson ursviken
  7. Mitt mitt

Se till att få stöd och engagemang från organisationen på alla nivåer. ett annat biträde utan att på förhand få ett skriftligt tillstånd av den ansvarige. Vissa skyldigheter som tidigare har gällt för den per-sonuppgiftsansvarige gäller nu även för biträdet, som kraven på att föra register över behandlingar, att sä-kerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud. möjligheter och metoder för förbättring av det moderna samhällets viktigaste institutioner.

Den som skall inrätta personregister skall ha en licens utfärdad av datainspektionen.

SOU 2003:087 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten

Var och en har utan hinder av sekretesstadgandena rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har införts i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. om statsbidrag för att inrätta karriärtjänster.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

God forskningssed - Vetenskapsrådet

För att få registrera känsliga personuppgifter krävdes dessutom ett särskilt tillstånd från Datainspektionen. För att webbsidan skall vara undantagen från straffansvar enligt 7 § 2 st. personuppgiftslagen krävs emellertid härutöver att behandlingen på webbsidan skett "uteslutande" för journalistiska ändamål.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

Redan i skolan behöver läroböckerna ses över, fler framstående kvinnliga forskare, nutida och historiska, behöver lyftas fram för att tidigt bryta de normer och fördomar som finns. kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 2 § Avloppsanordning och annan toalett än wc Enligt 13 § förordningen (1998:808) om miljöfarlig verksamhet och häl-soskydd krävs det tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att 1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska Områden där det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk och tvättavloppsvatten. "^rtbilaga 1 Tillständsplikt BDT-avlopp § 2 Lokala föreskrifter for att skydda människors halsa och miljon Beslut i kommunfullmäktige 2010-03-22 1 . Lahall 2 .
Anders trulsson bjärred

Vissa skyldigheter som tidigare har gällt för den per-sonuppgiftsansvarige gäller nu även för biträdet, som kraven på att föra register över behandlingar, att sä-kerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud. För att få tillgång till en enskild väg är det möjligt att hos Lantmäteriet ansöka om en så kallad gemensamhetsanläggning, vilket kort och gott innebär att ett antal fastigheter får rätt till en bit mark och också ett ansvar över denna. Just därför är ett ”Red Team” så viktigt för den politiska beslutsprocessen i ett demokratiskt samhälle. Om nu klimatfrågan är ”århundradets viktigaste fråga” som så många av politikerna säger så borde det vara dags att ta den på allvar. T.ex.

Statsministern har meddelat att ett cybersäkerhetscenter ska inrättas – men regeringen saknar helt idéer om hur ett sådant center ska fungera, skriver Pål Jonson (M). Inom få områden är hoten så gränslösa och behovet av internationell samverkan så stort som inom cyberområdet. Halmstads kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Avloppsanordning och annan toalett än WC .
Warrant heaven chords

silentium förlag
mariam mengistu
hermeneutik studie
valet i ungern
brand gul färg
ies bromma omdöme
en heat

Annonsera mot e-postadresser på Facebook - är det lagligt

4 § Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen Utskottet delar den uppfattning som framförs i propositionen att det finns starka skäl som talar för att skapa ett fast regelverk för personregistreringen inom den officiella statistiken. Personregistreringen inom detta område är av sådan karaktär att det krävs tillstånd enligt datalagen för att inrätta och föra register. I patientsäkerhetslagen finns motsvarande bestämmelser för personal inom privat hälso- och sjukvård. Patientdatalagen (SFS 2008:355).

1. Vad är ett personregister? - 50Megs

Detta gällde bl.a.

I patientsäkerhetslagen finns motsvarande bestämmelser för personal inom privat hälso- och sjukvård. Patientdatalagen (SFS 2008:355). Lagen gäller vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och den innehåller också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. Ett sätt att arbeta för det goda är att inrätta en stiftelse. Vad krävs för att inrätta en stiftelse och vem kan göra det? Jurist Leena Oksanen vid Nordea Private Bankings juridiska enhet svarar.